کامپیوتر

کامپیوتر,در این دسته بندی از موضاعات سایت امیر فان همه ی مطالب مربوط به کامپیوتر یا همان یارانه جای داده شده اند ،اعم از دانلود نرم افزار ها ،انواع آموزش های مرتبط با نرم افزار و سخت افزار،دانلود بازی کامپیوتر و همه ی مطالب مفید در ارتباط با کامپیوتر و ترفندهای استفاده از کامپیوتر و انواع نرم افزار های آن