/* Error on https://www.fontonline.ir/css/BYekan.css : Something went wrong: cURL error 6: Could not resolve host: www.fontonline.ir */

فال

در این دسته بندی از موضوعات سایت امیرفان، در زمینه فال های مختلف داخل سایت پست گذاشته می شود.که اعم از طالع بینی چینی و فال های هندی و قهوه ,حافظ , تاروت, ازدواج , ورق ,و غیره میباشد.مطالب در این دسته بصورت منظم و دقیق گذاشته شده است که هر کدام طرفدار های خاص خود را دارند و بر اساس نظر متخصصان ویرایش شده میباشند.ما تلاش کرده ایم در هر فال و طالع بینی بر اساس اعتقادات اشخاص مطالب و دقیق ویرایش کنیم تا نظر مخاطب را به خود جلب کنیم و مورد تایید باشیم تا رضایت مخاطب را بدست بیاوریم.در این قسمت از سایت به انواع فال و طالع بینی مختلف پرداخته شده است.در طالع بینی ازدواج به افراد کمک میشود تا فرد مورد نظر را درست تشخیص دهد و انتخاب کند.در فال قهوه وبا برگرداندن لیوان انتخاب شده بخت فرد نمایان میشود.در طالع بینی تاروت بر اساس ورق های انتخاب شده نتیجه بدست می آید.در نوع ورق نیز فرد از میان ورق های داده شده طالع خود را انتخاب میکند.نوع سه کارت و فال شمع نیز در سایت وجود دارد