روانشناسی

در این دسته بندی از موضوعات سایت امیر فان  پست های  مرتبط با  روانشناسی قرار داده می شود و جنبه های مختلف موضوع روانشناسی را بررسی میکند.از جمله این موارد روانشناسی کودکان است که در این زیر دسته موضوعی پست هایی در مورد رفتارهای کودک  و همچنین نحوه برخورد با کودک و باید ها و نباید ها در رفتار با کودکان قرار داده  می شود. لذا  موضوعات همچنینی در داخل این زیر دسته موضوعی قرار دارند