/* Error on https://www.fontonline.ir/css/BYekan.css : Something went wrong: cURL error 28: Resolving timed out after 7000 milliseconds */

آندروید

آندروید,در این دسته بندی از موضوعات سایت امیرفان به دسته آندروید می پردازیم .در این دسته بندی گسترده زیر دسته های فراوانی موجود هستند.دانلود بازی های بروز شده آندروید یکی از زیر دسته های اینموضوع است که طرف داران فراوانی دارد و از دیگر زیر دسته های اساسی این دسته بندی برنامه های آندروید هستش که در اون دانلود و آموزش استفاده از انواع اپلکیشن های آندروید قرار داده شده