خانه / پزشکی / دامپزشکی / زایمان وجفت ماندگی در گاو

زایمان وجفت ماندگی در گاو

در تولد گوسالهسالم وخوب عامل هاي زيادي دخالت دارند . از اين عامل ميتوان پرورش وتغذيه مناسب ، مراقبت هاي دوره آبستني وزايمان به موقع وبهداشتي رانام برد .

عدم توجه به برخي از نكته هاي مهم در هنگام زايمان وبعداززايمان ،موجب آسيب هاي شديد وجدي به دستگاه توليد مثل گاو ماده مي شود . اين آسيب ها ممكن است باعث ايجاد اشكال در آبستني وزايمان گاو ماده براي هميشه خواهد شد . اما با رعايت نكته هاي مهم وانجام مراقبت هاي لازم در دوره آبستني گاو وهمچنين در زمان زايمان وبا رعايت نكته ها وتوصيه هاي كاربردي وساده مي توان از خسارتهاي اقتصادي جلوگيري كرد .http://madtiuor.com/doc/madtiuor_gaotazeh-za.jpg

 زايمان ومراقبت هاي بعد از زايش :

 زايمان يك اتفاق هورموني – عصبي وجسمي است . زماني زايمان اتفاق مي افتد كه همه شرايط مربوط به آن ،به صورت يك مجموعه در كنار هم قرار گيرند. دامپزشكان جنين را عامل شروع زايشد ميدانند زيرا جنين برخي تغيرات همرموني پيچيده را به وجود مي آورد تازايمان شروع شود .

 نشانه هاي زايمان :

۱-   زياد شدن رشد پستان و وجود آغوز

۲-  شل شدن اتصالات لگني

۳  –  فرو رفتن كپل وبالا آمدن قاعده دم

۴  –  ريزش مايعي غليظ وازج از فرج دام

 ۵ – شل شدن فرج

۶ –  پايين آمدن جزئي درجه حرارت بدن 

مراحل زايمان :

زايمان شامل سه مرحله است كه فاصله بين اين مرحله ها را نمي توان به طور كامل مشخص كرد .

۱ –  مرحله اول :

‍‍‍‍‍ شامل بيقراري  ، زياد شدن ضربان نبض ، بي حالي ، تمايل به گوشه گيري وچرخاندن دم است . در اين مرحله ، دهانه رحم كم كم باز مي شود .

 

۲ –  مرحله دوم :

انقباض  هاي رحم زياد مي شود وجنين كم كم بيرون مي آيد .

۳- انقباض هاي رحم به تدريج كم مي شود وجفت نيز خارج ميشود

 شرايط زايشگاه :

براي زايمان طبيعي وتولد گوساله زنده وسالم ، ماده گاو به فضاي مناسب براي زايش نياز دارد . براي اين كار بايد محيط زايمانمنايب وراحت باشد تا اگر مشكلاتي به وجود آمد ،بتوان به گاو كمك كرد .

زايشگاه بايد تميز ،گرم وبا تهويه وبستر مناسب ونور كافي باشد . همچنين محلي كه براي ديدن گاو بدون اين كه سبب ناراحتيآن شود ،فراهم باشد . اجسام نوك تيز در محل وجود نداشته باشد ودام به آب آشاميدني تازه وكافي دسترسي داشته باشد .

 كارهاي پس از زايش :

كارهايي كه بايد به دنبال زايش انجام شوند :

۱-  دامدار بايد مراقب خروج جفت از رحم باشد وبعد از خروج جفت ، به سرعت آن را از محل خارج كند . زيرا امكان بلعيدن جفت توسط گاو وجود دارد .

۲-    از زنده بودن گوساله اطمينان حاصل كنيد

۳-   بند ناف را ضد عفوني كنيد .

۴- اطرف دهان وبيني گوساله را از ترشحات پاك كنيد .

۵-   گوساله را از پا آويزان كنيد تا مايعات از مجاري تنفسي آن خارج شود .

۶-   پستان هاي گاو را از نظر وجود آغوز كنترل كنيد

 

مشكلات دوره آبستني وزايمان :

همه گاوهايي كه آبستن ميشوند ممكن است هنگام زايمان ،گوساله زنده به دنيا نياورده . جنين گاو ممكن است در طول آبستني از بين رفته وسقط شود . سقط جنين ممكن است به علت عامل هاي عفوني يا غير عفوني باشد . از عامل هاي غير عفوني مي توان عامل هاي ژنتيكي ،كمبود هاي تغذيه اي وبعضي مواد دارويي را نام برد . مشخص كردن عامل عفوني كه باعث سقط جنين ميشود ، بسيار دشوار است . انواع ميكروب ها وقارچ ها ي مختلف ممكن است باعث سقط جنين شوند . معمولاً۱تا ۲ در صد گاوهاي آبسطن سقط جنين مي كنند .

اگر گوساله سقط شود ،دامدار بايد به نكته هاي زير توجه كند :

۱-   به دامپزشكي محل ،براي خونگيري وآزمايش تب مالت خبر دهد .

۲-   جنين وجفت را دفن كرده ويا بسوزانيد .

۳-   قسمت بهاربند جايگاه را ضد عفوني كرده وشستشو دهيد .

 

سخت زايي :

 

يكي از مواردي كه در حين زايمان بايد بسيار موردتوجه قرار گيرد،سخت زايي است . عواقب سخت زايي اهميت زيادي دارد وممكن است همراه با موارد زير باشد :

* مرگ گوساله

* بي اشتهايي دام

*  كاهش باروري دام

*  عقيم شدن دام

*  مرگ گاو

دامدار بايد از هرگونه اقدام خود سرانه ودستكاري توسط افراد ناوارد به طور جدي خودداري كند وهرچهسريع تر دامپزشك را براي اصلاح وضعيت گوساله وانجام زايمان خبر كند .

از مشكلات ديگري كه بعداز زايمان براي دام اتفاق بيفتد ،بيرون زدن رحم است . اين حالت ممكن است به دليل چاقي ،تغذيه بيش از حدبا مواد خشبي ويا به علت هاي ژنتيكي در گاو به وجود بياييد . در اين صورت دامدار بايد ابتدا قسمت بيرون زده رحم را توسط يك كيسه تميز بپوشاند تا از آلودگي جلوگيري شود . سپس به دامپزشك اطلاع دهد .

جفت ماندگي در گاو :

 متوسط طول آبستني در گاو ،۲۸۰روز است كه در نژاد هاي مختلف ، تفاوت هايي ديده ميشود .همچنين در يك نژاد ،طول آبستني در گاوهايي كه جنين نر دارند اندكي بيشتر ازگاوهايي است جنين ماده دارند . همان طور كه مي دانيد جنين ،داخل رحم ،درون پرده اي به نام جفت قرار دارد . جفت گاو از نوع كوتيلدوني است زيرا از مناطق گرد يا بيضي شكل و برجسته اي به نام كوتيلدون تشكيل شده است . جفت مايعي به ام آمنيو تيك دارد كه جنين را از آسياب هاي جسمي وعفونت ها حفظ ميكند . در اواخر آبستني ،اين مايع غليظ شده به صورت مايع ليز كننده اي در آمده وموجب آساني زايمان وخروج نوزاد مي شود .

پس از گذاشتن دوره آبستني ، زايمان به طور طبيعي انجام مي شود .

http://www.axgig.com/images/40070520010866237049.jpg

 فرايند خروج جفت از رحم :

خروج جفت از رحم در اثر تغييرهاي هورموني انجام مي شود . به دنبال اين تغييرات ،انقباض هاي رحمي پس از زايش نوزاد ادامه پيدا مي كند وكم كم قدرت آن پايين مي آيد . اين حالت به جداشدن طبيعي جفت كمك مي كند

علت هاي جداشدن جفت :

·       رسيده شدن و كامل شدن جفت به علت تغيرات هورموني

·       پاره شدن بند ناف همراه با شل شدن سريع جفت

·       اثر نيروي جاذبه روي توده جفت در حال خروج

·       ادامه ي انقباض هاي رحمي براي خروج جفت

جفت بطور متوسط حدود ۶الي ۱۲ ساعت بعد زايمان خارج مي شود . بعداز اين مدت ،اگر تمام يا قسمتي از آن جفت باقي بماند ،گاو جفت مانده به حساب مي آيد . جفت ماندگي در گاو بيشتر از حيوانات ديگر ديده مي شود . همچنين گاوهاي نژاد شيري نسبت به نژاد گوشتي بيشتر مبتلامي شوند . در بعضي از دامپروري ها در برخي سال ها ،جفت ماندگي افزايش چشمگيري دارد كه علت آن نا معلوم است .

 

علت هاي جفت ماندگي :

علت جفت ماندگي به درستي شناخته نشده است . گاهي به دنبال زايمانهاي غير طبيعي مانند دوقلو زايي ،سخت زايي،ويا زايمان زود رس ،جفت ماندگي به وجود مي آيد همچنين بعضي بيماري ها مانندتب مالت كه سبب سقط جنين مي شود ،جفت ماندگي در گاو را به وجود مي آورد

البته اين گونه بيماري هارابايد هرچه سريعتر شناسايي كرد واگر قابل درمان باشند ،در مان كرد . اگر سقط جنين قبل از ۱۲۰ روزگي اتفاق بيفتد ،جفت به طور كامل خارج مي شود . نارسايي هاي غذايي ،كوتاه بودن دوره خشكي در گاو شيري(كمتر از ۵هفته )هيجان حمل ونقل ،كمبود ويتامين ومواد معدني مانند كاروتن ،يد ،سلنيم ،و ويتامين Eنيز نيز از عامل هاي جفت ماندگي به حساب مي آيند .

گاوهايي كه يك بارجفت ماندگي داشته اند ،آمادگي بيشتري براي ابتلا به اين ناراحتي  دارند عامل هايي مانند كمبود كلسيم كه فعاليت رحم راضعيف مي كند نيز سبب جفت ماندگي ميشود .

 

كارهاي كه دامدار بايد قبل از آمدن دامپزشك انجام دهد :

  

۱-   از بستن هرگونه جسم سنگين به جفت خودداري شود . زيرا باعث آسيب هاي جبران ناپذير به دام ميشود .

۲-   دامدار بايد قسمت هايي از جفت راكهاز فرج  آويزان است قطح كند تا آلودگي هاي موجود در بستر از راه جفت به رحم منتقل نشود .

۳-    از هرگونه كشيدن جفت ويا دست كاري رحم پرهيز شود وهرچه سريعتر به دامپزشك خبر داده شود .

۴-    از يك آنتي بيوتيك مانند اكسي تتراسيكلين مي توان استفاده كرد .

 

در مان جفت ماندگي :

براي درمان جفت ماندگي گاوها،دامپزشك بايد علاوه بر وظيفه اوليه خود ،مسايل بهداشتي را نيز در نظر بگيرد . گاهي روش هاي درماني در جفت ماندگي متفاوت است و به دامپزشك وصاحب دام ارتباط دارد.

هدف اصلي در درمان جفت ماندگي ،برگرداندن هرچه زودترگاو به حالتي است كه بتواند دوباره توليد مثل كند . همچنين از ناراحتي هاي بعدي كه موجب زيان هاي اقتصادي ميشود جلوگيري مي شود و. يكي از روش هاي جفت ماندگي ،خارج كردن جفت با دست است كه بسياري از دامپزشكاناين كار را انجام مي دهند . البته دامپزشك زماني جفت را با دست بيرون مي آورد كه مطمئن شود همه جفت آزاد است ومي تواند آن را از گردن رحم كه نيمه باز است خارج كند . سپس داروهاي لازم (بولوس هاي داخل رحمي )مانند تتراسايكلين يا اكسي تتراسايكلين را در رحم گاو قرار مي دهد واز يك آنتي بيوتيك نيز به طور عمومي استفاده مي كند.

استفاده از بلوس هاي داخل رحمي تتراسايكلين وزيرنظر قراردادن جفت ماندگي به عنوان يك درمان روزمره پس از زايمان سبب ادامه باروري گاو خواهد شد اگر جفت ماندگي به علت كمبود كلسيم باشد ،به اكسي توسين ومقدارهاي درماني كلسيم پروگلوكنات پاسخ مناسب مي دهد .

همه گاوهايي كه جفت ماندگي داشته اند بايد حدود ۳تا ۴هفته بعد از زايش براي بررسيميزان جمع شدن رحم ونداشتن عفونت رحمي ،توسط دامپزشك معاينه شود

 

مشكلات پس از جفت ماندگي :

ازمشكلاتي كه به دنبال جفت ماندگي به وجود مي آيد ،

مي توان به موارد زير اشاره كرد :

۱- عفونت هاي رحمي كه ممكن است سبب نازاشدن گاو شود .

۲- پس از زايمان ،سرعتجمع شدن رحم كم مي شود .

۳- طولاني شدن فاصله زايش تا آبستني دوباره گاو .

۴- ايجاد بوي نامطبوع در شير.

۵- كم شدن اشتها وشير گاو .

پيشگيري از جفت ماندگي :

براي پيشگيري بايد به نكته هاي زير توجه كنيد :

۱- تغذيه متنوع وكافي براي گاوهاي آبستن .

۲- در نظر گرفتن جاي كافي براي دام آبستن .

۳- گردش روزانه دام حتي زمستان .

۴- جلوگيري از حمل ونقل دام آبستن .

۵- زمان خشكي كافي (حدود ۶تا ۸هفته ).

۶- رعايت نكته هاي بهداشتي هنگام زايمان .

لینک های دانلود دانلود با لینک مستقیم
حجم فایل
نوع فایل
پسورد فایل

درباره salar dolkhani

salar dolkhani
با سلام خدمت شما بازدید کننده عزیز,امیدوارم از بازدید سایت ما لذت برده باشید و مورد پسندتون قرار گرفته باشه و با نظرات و انتقاداتون ما را در پیشرفت کمک کنید,من دکتر سالار دولخانی دامپزشک عمومی هستم شماره تماس: 09215485609

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

sixteen ÷ 2 =